Spring naar content
Home / Golf / Evenementen / Algemene voorwaarden golfabonnementen

 

Algemene voorwaarden golfabonnementen Kapèlkeshof BV

 

 

 1. Definities.
 2. Algemene voorwaarden deze algemene voorwaarden;
 3. De vennootschap de te Grashoek gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; Kapelkeshof BV  
 4. Speler een natuurlijk persoon die de overeenkomst houdende een abonnement als omschreven in deze Algemene Voorwaarden met de vennootschap heeft gesloten;
 5. Overeenkomst de tussen de speler en de vennootschap gesloten overeenkomst

met betrekking tot het uitoefenen van de golfsport op de accommodatie en andere daaraan gerelateerde activiteiten;

 1. De accommodatie Het golfcomplex met 21-holes Par 3-4 baan en de daarbij behorende faciliteiten, gelegen te Grashoek aan Roomweg 85a;
 2. Baanreglement Het in artikel 6 van de Algemene Voorwaarden bedoelde reglement;
 3. Het speelrecht Het in Artikel 2.1 bedoelde recht;
 4. De vereniging Golfvereniging Kapelkeshof gevestigd op Roomweg 85 in Grashoek

 

Definities kunnen, zonder verlies van betekenis, zowel in enkelvoud als in meervoud worden gebruikt.  

 

 

 1. Het Speelrecht.
  • De speler heeft - met inachtneming van het in de overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden, het baanreglement en de door de vennootschap vast te stellen starttijden regeling bepaalde - het recht om dagelijks uiterlijk vanaf zonsopkomst tot zonsondergang voor de beoefening van de golfsport gebruik te maken van de accommodatie tenzij de banen niet beschikbaar zijn of onbespeelbaar zijn.
  • De speler dient bij de uitoefening van het speelrecht algemene voorschriften tot de beoefening van de golfsport stipt in acht te nemen. De speler dient voorts de voorschriften, opgenomen in het  baanreglement stipt in acht te nemen.
  • Voor het gebruik maken van het speelrecht is het reserveren van starttijden verplicht met in acht name van de door de vennootschap gestelde baanreglement.
  • Het speelrecht is persoonlijk en niet overdraagbaar.

 

 

 1. Beperking speelrecht.
  • Het speelrecht geldt onder meer niet indien de golfbaan onbespeelbaar is. Dit is ter beoordeling aan de vennootschap.  
  • Het speelrecht geldt onder meer geheel of gedeeltelijk niet indien op de accommodatie een door de vennootschap en/of de vereniging georganiseerd toernooi en/of demonstratiewedstrijden wordt/worden gespeeld of indien andere door de vennootschap  georganiseerde manifestaties, ontvangsten en dergelijke plaatsvinden.   
  • Het speelrecht geldt onder meer niet indien de accommodatie niet kan worden bespeeld in verband met onderhoud en/of natuur- en landschapsbeheer.

 

 

 

 1. Gebruik overige accommodatie.
  • Met inachtneming van het daartoe in het baanreglement en in deze algemene voorwaarden bepaalde heeft de speler het recht binnen de openingstijden van de accommodatie, gebruik te maken van de door de vennootschap voor de beoefenaars van de golfsport ter beschikking gestelde faciliteiten. De vennootschap is bevoegd in het reglement te bepalen dat voor het gebruik van de daartoe omschreven extra voorzieningen een afzonderlijke vergoeding door de speler verschuldigd  kan zijn. Indien het speelrecht op enig moment niet geldt als bedoeld in artikel 3, kan de vennootschap bepalen dat dan ook de gehele accommodatie niet toegankelijk is.  
  • De vennootschap is te allen tijde bevoegd de beschikbare faciliteiten uit te breiden of in te krimpen.

 

 

  • De speler is verplicht instructies respectievelijk aanwijzingen gegeven door de vennootschap en/of door de vennootschap met toezicht belaste personen uit te voeren respectievelijk op te volgen.  2. De vennootschap en/of de door de vennootschap met het toezicht belaste personen zijn bevoegd de speler de toegang tot de accommodatie te ontzeggen respectievelijk deze van het  terrein te (doen) verwijderen, indien de speler:  
 1. de financiële verplichtingen jegens de vennootschap niet stipt is nagekomen;
 2. op enigerlei wijze in strijd handelt met het in de overeenkomst, deze algemene voorwaarden of het baanreglement bepaalde; of  
 3. zich ter uitsluitende beoordeling van de vennootschap niet correct gedraagt.

 

 

 1.  

De vennootschap heeft met het oog op de goede gang van zaken op de accommodatie een baanreglement opgesteld waarin nadere voorschriften met betrekking tot de uitoefening van  het speelrecht en het gebruik van de accommodatie zijn opgenomen. Het baanreglement is opvraagbaar bij de vennootschap en te vinden op diens website.

 

 1. Financiële verplichtingen door de speler.
  • De speler is verplicht jaarlijks bij vooruitbetaling de door de vennootschap vastgestelde speelvergoeding te voldoen op een van de door de vennootschap aangegeven wijzen van betaling.
  • De speelvergoeding dient te worden voldaan binnen de gestelde termijn nadat de vennootschap de speler schriftelijk in kennis heeft gesteld van de verschuldigdheid en de hoogte van de speelvergoeding.
  • Indien de overeenkomst om welke reden ook eindigt, heeft de speler geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van de speelvergoeding en blijft de speler gehouden de speelvergoeding,  verschuldigd voor de periode van de overeenkomst, stipt te voldoen.  

De vennootschap wijst de speler op de mogelijkheid om een contributie-verzekering af te sluiten, bijvoorbeeld via https://www.ngf.nl/over-de-ngf/ngf-verzekeringen-voor-golfers

 • Per categorie leden van de vennootschap zal door de vennootschap een speelvergoeding worden Wijzigt het soort lidmaatschap van de speler dan dient de speler de vennootschap daarvan schriftelijk in kennis te stellen. Na ontvangst van die kennisgeving door de vennootschap is de eerstvolgende speelvergoeding die de speler verschuldigd is, gelijk aan de speelvergoeding die de  vennootschap in rekening brengt aan de categorie leden waartoe de speler alsdan behoort. Blijft de  hiervoor bedoelde kennisgeving achterwege, dan is de vennootschap te allen tijde bevoegd eenzijdig  een speelvergoeding aan de speler in rekening te brengen, gelijk aan de speelvergoeding                 verschuldigd door de spelers behorende tot dezelfde categorie leden als de desbetreffende speler.  
 • Indien een speler de betaling van de speelvergoeding niet tijdig heeft voldaan, is de vennootschap bevoegd de speler te allen tijde de toegang tot de accommodatie te ontzeggen en de overeenkomst te ontbinden, zonder dat een ingebrekestelling en/of rechtelijke tussenkomst is   Alle kosten verbonden aan de inning van de speelvergoeding zijn voor rekening van de speler.  

 

 

 1. Wijziging algemene voorwaarden.
  • De vennootschap is te allen tijde bevoegd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal de vennootschap de speler op de hoogte stellen van de wijziging(en). Tussen de kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde algemene voorwaarden zal tenminste een maand zitten. De speler heeft het recht niet akkoord te gaan met de gewijzigde algemene voorwaarden. De speler stelt de vennootschap hiervan schriftelijk op de hoogte. Dit heeft tot gevolg dat de overeenkomst door de speler wordt opgezegd volgens artikel 9.1. Voor de resterende periode van de overeenkomst gelden de algemene voorwaarden van vóór de wijziging.
  • De vennootschap is te allen tijde bevoegd zonder voorafgaande kennisgeving het baanreglement eenzijdig te wijzigen. De speler zal bij inwerkingtreding van de wijzigingen op de hoogte gesteld worden.

 

 

 1. Einde overeenkomst.
  • De overeenkomst eindigt indien de speler de overeenkomst opzegt. De speler kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen. Bij opzegging van de overeenkomst lopende de periode van de overeenkomst, blijft de volledige contributie verschuldigd. Restitutie van contributie is derhalve niet van toepassing. Opzegging voor de overeenkomst voor de opvolgende periode van de overeenkomst dient schriftelijk te geschieden en uiterlijk 1 maand voor de lopende periode van de overeenkomst.   
  • De overeenkomst eindigt voorts indien:
 2. de speler overlijdt;
 3. de vennootschap de overeenkomst ontbindt op grond van het in artikel 7.5. bepaalde;
 4. de vennootschap de overeenkomst opzegt als hierna bedoeld in artikel 9.3 en 9.4.
  • De vennootschap kan de overeenkomst schriftelijk terstond opzeggen in de in artikel 5.2.

sub b en c bedoelde gevallen.

 • Indien de vennootschap de overeenkomst wenst te beëindigen, zal de beëindiging per datum van

schriftelijke opzegging ingaan. De speler blijft de volledige contributie verschuldigd aan de vennootschap. Restitutie van contributie is niet van toepassing.

 

 

 1. Uitsluiting aansprakelijkheid.

De vennootschap is op generlei wijze op welke grond dan ook aansprakelijk voor enige schade die de  speler door welke oorzaak dan ook lijdt op de accommodatie.  

 

Gewijzigd: 1-02-2024